VOP a GDPR

Všeobecné obchodní podmínky
(dále jen VOP)

Lenka Břoušková
IČ: 01569490
Sídlo: Manerov 31, 683 41 Bohdalice
web: www.prometelo.cz
e-mail: info@prometelo.cz 
telefon: +420 725 417 244

1. Základní ustanovení

Tyto VOP upravují právní závazkové vztahy mezi provozovatelem masážních a bodywork služeb (dále jen provozovatel) a kupujícím poskytovaných služeb (dále jen klient). Provozovatel poskytuje uvedené služby na základě živnostenského oprávnění, řádných osvědčení a certifikátů pro poskytování služeb.

2. Objednávka služeb
2.1 Termín návštěvy

Termín návštěvy je třeba dohodnout a rezervovat předem osobně, telefonicky, e-mailem, nebo přes Facebook. Dohodnutý termín je závaznou objednávkou, která na dohodnutý termín návštěvy klienta rezervuje příslušný čas provozovatele. Služby jsou poskytovány v rámci provozní doby.

2.2 Objednání / Zrušení termínu

Na objednávky služeb bude reagováno v průběhu provozní doby. Pokud se z vážných důvodů klient nemůže v dohodnutém termínu dostavit, informuje o této skutečnosti předem telefonicky.

2.3 Předčasný příchod

S ohledem na klienty, kteří jsou objednáni před vámi, se klient dostaví nejdříve 10 minut před stanoveným časem masáže. Před vstupem do masážní místnosti vyčká zákazník v čekárně na vyzvání ke vstupu.

2.4 Pozdní příchod

Dostaví-li se klient max. 15 minut po dohodnutém termínu, bude služba provedena v původním rozsahu pouze nekoliduje-li s dalším objednaným zákazníkem. Jinak bude provedena ve zkráceném rozsahu tak, že skončí v původně stanoveném čase a částka bude přizpůsobena délce služby.

2.5 Absence klienta

V případě nepřítomnosti a žádné následné osobní nebo telefonické omluvy nemá klient u provozovatele nárok na žádnou další službu. Omluví-li se však, může být po dohodě stanovený nový termín procedury. V případě příchodu na objednanou proceduru se zpožděním delším než 15 minut bude služba na místě zrušena bez poplatku. Po osobní dohodě bude mít klient nárok na nový termín.

2.6 Odmítnutí objednané služby

Objednané služby mohou být odmítnuty v těchto případech:
• klient se dostaví se zjevnými příznaky infekčních onemocnění
• klient se dostaví v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek
• klient se dostaví se zdravotními problémy medicínského charakteru
• klient se dostaví v nevyhovujícím hygienickém stavu
• klient se během objednávání termínu či poskytování procedury vyjadřuje nepřístojným způsobem

2.7 Předčasné ukončení objednané služby

Masáž může být předčasně ukončena, pokud se:
• v průběhu procedury u klienta objeví zjevné příznaky infekčních onemocnění
• v průběhu procedury u zákazníka objeví zjevné příznaky podnapilosti či návykových látek
• v průběhu procedury u zákazníka objeví zjevné příznaky zdravotních problémů
• v průběhu procedury se bude zákazník přes opakovanou výzvu chovat nepřístojným způsobem

3. Doprovod a přístupnost

Masírovanou osobu starší 18 let lze doprovodit pouze do čekárny před masážní místností. Pak je vyžadováno soukromí a doprovod musí místnost opustit. Provozovna není zařízena na přítomnost dětí, dětských kočárků, psů, osob na invalidním vozíku, osob s jinak omezenou schopností pohybu a orientace. Provozovna nemá ani prostor na odkládání cyklistických kol. Do masážní místnosti je povolen přístup vodicích a asistenčních psů, doprovázejících zdravotně postižené osoby.

4. Odchod ze studia

S ohledem na ostatní návštěvníky studia se očekává odchod každého zákazníka do 10 minut po skončení masáže. Provozovatel za jakékoliv případné ztráty věcí klienta před masáží, během masáže i po masáži neručí.

5. Ceník

Ceník je zveřejněn na webových stránkách a je též k nahlédnutí v provozovně. Ceny platí pro základní provozní dobu.

6. Masáže osob do 18 let

Dětem o mladistvým do 18 let jsou služby poskytovány pouze za doprovodu a fyzické přítomnosti jednoho ze zákonných zástupců.

Tyto VOP vstupují v platnost a účinnost dne 2. 2. 2020.

 

Ochrana osobních údajů („GDPR”)

Správcem osobních údajů je podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) Lenka Břoušková (dále jen správce).

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
• Plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR
• Vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem. Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a kontakt a další důležité informace). Poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí nezbytně nutných osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji plnit.

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů.

Správce osobní údaje používá pouze pro plnění objednaných služeb pouze on sám a nikdo jiný k nim nemá bez Vaší písemné žádosti přístup.

Vaše práva
Za podmínek stanovených v GDPR máte:
• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR
• právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR
• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR
• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
• právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

Podmínky zabezpečení osobních údajů
• Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
• Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
• Správce prohlašuje, že k osobním údajům má přístup pouze on sám jako poskytovatel služeb.

Datum: 2. února 2020